Polityka prywatności sklepu Puder Cukier

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

 

Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia.

Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

Nasz Sklep posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka).  Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego Sklepu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

Materiały reklamowo - promocyjne wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Klientowi, jeżeli potwierdzi wyraźnie wskazanego przez nas linka zawierającego akceptację na otrzymywanie newslettera o aktualnych promocjach,  rabatach i nowościach w naszym Sklepie. Materiały te dotyczą  wyłącznie oferty naszego Sklepu.

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres sklep@pudercukier.pl bądź telefonicznie pod numerem 91 3000 626.

Z powodu wejścia w życie przepisów europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), dostosowaliśmy wszystkie zapisy związane z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych osób fizycznych oraz swobodnego przepływu takich danych do nowych regulacji prawnych.

 1.      Administratorem danych osobowych jest firma Puder Cukier Aleksandra Krzyżaniak z siedzibą w Mierzynie (72-006), przy ul. Równej 7a/5a, pod numerem NIP: 851 278 91 18 z którym Użytkownicy mogą się kontaktować pod adresem mailowym: sklep@pudercukier.pl.
 2.      Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez firmę zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
 3.      Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez firmę Puder Cukier w celu:

o    rejestracji w sklepie internetowym na stronie www.pudercukier.pl

o    przekazania danych adresowych dla wybranej przez Użytkownika firmy kurierskiej aby umożliwić realizację zamówienia;

o    przekazanie danych osobowych firmie księgowej w celu dopełnienia obowiązku rozliczeń skarbowych;

o    przechowywania danych osobowych na serwerach zewnętrznej firmie hostingowej;

o    realizacji zamówień określonych w Regulaminie zakupów Puder Cukier;

o    wypełnienia obowiązku prawnego firmy Puder Cukier (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i ust. 3 RODO);

o    marketingu produktów lub usług własnych, (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

o    dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 1.      Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji świadczenia usług określonych w Regulaminie zakupów Puder Cukier. Dla uzyskania dostępu do usług świadczonych w ramach Serwisu Puder Cukier niezbędne jest założenie Konta poprzez podanie adresu e-mail. Uzyskanie dostępu do szerszego zakresu usług Serwisu Puder Cukier może wymagać podania następujących danych:

o    imię;

o    nazwisko;

o    data urodzenia;

o    numer telefonu komórkowego;

o    adres kontaktowy;

o    numer NIP;

o    tytuł (Pan, Pani);

o    nazwa firmy.

 1.      Uzyskanie dostępu do usług świadczonych w ramach Serwisu Puder Cukier możliwe jest również za pośrednictwem serwisu współpracującego z firmą Puder Cukier. W takim przypadku utworzenie Konta uwarunkowane jest wyrażeniem zgody na przekazanie przez serwis współpracujący danych osobowych potrzebnych do utworzenia Konta. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem Serwisu Puder Cukier oraz wypełniania obowiązku prawnego będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

o    posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji);

o    zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń;

o    wypełnienia obowiązku prawnego Operatora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).

 1.      Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.
 2.      Operator zapewnia Użytkownikom prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Operatora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego.
 3.      Operator może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli dalsze przetwarzanie tych danych przez Operatora jest dopuszczalne na podstawie przepisów prawa.
 4.      Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 5.   Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane wskazanym przez firmę Puder Cukier podmiotom trzecim w związku z realizowanymi usługami na rzecz Użytkowników w ramach Serwisu Puder Cukier, to jest Przewoźnikom (zgodnie z ust. 13 poniżej), operatorowi płatności (zgodnie z ust. 13 poniżej), a także podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Operatora, to jest partnerom świadczącym:

o    usługi techniczne m.in. hostingowe (w tym przechowywanie danych w tzw. chmurze), dotyczące rozwijania i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych,

o    usługi marketingowe,

o    usługi windykacyjne,

o    usługi księgowości, rachunkowości,

o    usługi doradcze, konsultacyjne,

o    usługi kurierskie

 1.   Dane osobowe Użytkowników, korzystających z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu Puder Cukier są przekazywane Przewoźnikom wskazanym każdorazowo przez Użytkowników w procesie zlecania Usługi. Przekazanie danych osobowych następuje:

o    na podstawie umów zawartych pomiędzy Operatorem a Przewoźnikami,

o    niezwłocznie po wykonaniu przez Użytkownika wszystkich opisanych Regulaminem oraz Regulaminem Przewoźnika działań wymaganych do nadania przesyłki,

o    w celu obsługi procesu przesłania przesyłki nadanej przez Użytkownika.

 1.   Dane osobowe Użytkowników, dokonujących płatności on-line za świadczone przez Operatora Usługi, są przekazywane operatorowi płatności DialCom24 Sp. Z o.o. 60*327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP 781-173-38-52, Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513 oraz PayPro SA, 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15 NIP 779-236-98-87 Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935. Przekazanie dotyczy danych osobowych Użytkownika niezbędnych do zrealizowania płatności online:

o    Imię;

o    Nazwisko;

o    Adres;

oraz następuje:

o    w celu obsługi (zrealizowania) przez PayPro S.A. oraz DialCom24 Sp. z o.o. płatności za świadczone usługi lub przekazania Nadawcy środków pobranych przez Przewoźnika z tytułu usługi „za pobraniem” (COD) zgodnie z punktem 6.7 Regulaminu bądź środków przekazywanych przez Przewoźników w wyniku postępowania reklamacyjnego,

o    niezwłocznie po wyborze przez Użytkownika w Serwisie Puder Cukier sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.

 1.   Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 2.   Operator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie) i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych. Dane te mogą być również łączone z danymi podanymi przez Użytkowników w celu realizacji usług w ramach Serwisu Puder Cukier.
 3.   Dane osobowe Użytkowników są chronione przez firmę Puder Cukier przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych.
 4.   Jeżeli Użytkownik wprowadza w Serwisie Puder Cukier dane osób trzecich do celów realizowania komunikacji, rekomendacyjnych, korzystania z usług Operatora, w szczególności zawarcia lub wykonania umowy, zawartej poprzez narzędzia w ramach Serwisu Puder Cukier, w zależności od danej sytuacji Użytkownik udostępnia Operatorowi dane osobowe osób trzecich albo powierza przetwarzanie danych osobowych. Użytkownik oświadcza, że posiada uprawnienie do wprowadzenia danych osób trzecich w Serwisie, na przykład posiada stosowną zgodę osoby trzeciej.
 5.   Jeżeli dochodzi do udostępnienia przez Użytkownika danych osobowych osób trzecich, Firma Puder Cukier staje się administratorem danych osobowych wobec wprowadzonych danych i w przypadkach przewidzianych przez prawo spełnia wtórny obowiązek informacyjny wobec danych osób pozyskanych w inny sposób niż od osoby, której dotyczą (zgodnie z art. 14 RODO).
 6.   Jeżeli dochodzi do powierzenia przez Użytkownika przetwarzania danych osobowych, stanowiące umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Użytkownik może skontaktować się z firmą Puder Cukier celem podjęcia negocjacji i zmiany treści umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 7.   Użytkownik powierza firmie Puder Cukier, w trybie art. 28 RODO, przetwarzanie danych osobowych w celu wynikającym z wprowadzenia danych osób trzecich przez Użytkownika w Serwisie Puder Cukier i w zakresie wynikającym z wprowadzonych danych. Puder Cukier może przetwarzać powierzone mu dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu określonym w zdaniu poprzedzającym, w tym w celu i zakresie niezbędnym do świadczenia usług określonych Regulaminem zakupów Puder Cukier.
 8.   Firma Puder Cukier zobowiązuje się:

o    dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych oraz do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności RODO;

o    nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane;

o    zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust. 3 lit. b RODO) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych;

o    do zabezpieczenia danych osobowych poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO;

o    pomagać Użytkownikowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO;

o    po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zwrócić wszelkie dane osobowe lub usunąć wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.

o    udostępniać Użytkownikowi informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków wynikających z art. 28 RODO oraz umożliwiać Użytkownikowi przeprowadzenie audytów po uprzednim uzgodnieniu terminu audytu.

 1.   Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Użytkownika chyba, że obowiązek taki nakłada prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Operator informuje Użytkownika, o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
 2.   Po stwierdzeniu naruszenia ochrony powierzonych przez Użytkownika danych osobowych Operator, bez zbędnej zwłoki, od wykrycia naruszenia, zgłasza je Użytkownikowi.
 3.   Powierzenie przetwarzania zostaje zawarte na czas obowiązywania umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem zakupów Puder Cukier.
 4.   W przypadku uzyskania przez Operatora wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Serwisu Puder Cukier niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Operator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

Loading...